Telimena

Ogłoszenia spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Akcyjnego Telimena S.A.odbędzie się 17.09.2021 o godzinie 14 porządek obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Akcyjnego Telimena S.A. w dniu 17 września 2020r. podjęło uchwałę, że w ramach podziału zysku za rok 2019r., zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 2,00 zł za 1 akcje, która zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek dochodowy.

Prosimy akcjonariuszy o kontakt ze spółką w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00, w sprawie ustalenia sposobu i terminu wypłaty dywidendy.

Osoba odpowiedzialna : Maria Kubara tel. 42 630 22 52.